úterý, 20 duben 2021 15:41

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022 Doporučený

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022 se koná v období od 3.5. do 13.5.2021 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

 

Novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), která byla provedena zákonem č. 178/2016 Sb., bylo upraveno povinné předškolní vzdělávání pro děti, které

1) jsou občany České republiky a pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, nebo

2) jsou občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, nebo

3) jsou jinými cizinci, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, nebo

4) jsou účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

a současně před začátkem školního roku dosáhly pěti let věku, a to až do zahájení povinné školní docházky. Zákonnému zástupci dítěte byla v této souvislosti uložena v § 34a odst. 2 školského zákona povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu do spádové mateřské školy se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud nezvolí jinou mateřskou školu. Rozsah povinnosti předškolního vzdělávání v mateřské škole je stanoven podle § 1c vyhlášky č.14/2005 Sb., a to jako nepřetržité 4 hodiny ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání. Tato doba je ředitelem školy stanovena od 8.00 do 12.00 hodin.

Pokud se zákonní zástupci nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanovených dnech, je nutné předem domluvit s vedením mateřské školy nejbližší možný náhradní termín.

 

ONLINE ZÁPIS

Od 26.4.2021  00,00 hodin do 6.5.2021 20,00 hodin bude zpřístupněn "online zápis", ve kterém si rezervujete termín k podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy. Objednání přes rezervační systém je nezbytné, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Potvrzení objednání Vám přijde prostřednictvím e-mailu na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

K zápisu se registrujte zde:

Video návod ZDE

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním ve škole -nutno se objednat přes elektronický rezervační systém, nebo po předem telefonicky domluveném termínu tel: 775 861 994
 • do datové schránky školy: rr2mcmp
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • poštou (musí být doručeno do 12. 5. 2021.2020) s kopií rodného listu

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

S sebou k zápisu vezměte:

 • žádost o přijetí /v tištěné podobě, nebo čitelně vyplněnou hůlkovým písmem s podpisy zákonných zástupců (dokument je ke stažení níže)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • kopii rodného listu dítěte
 • vyjádření pediatra o zdravotním stavu dítěte s razítkem a podpisem (dokument je ke stažení níže)
 • v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
 • Rozhodnutí o odkladu školní docházky a zprávu z PPP, SPC – pokud má dítě udělený odklad školní docházky
 • Doporučení z PPP, SPC, pediatra – v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Informace k přílohám žádosti

Kopie rodného listu dítěte.

Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak bude součástí spisu.

Vyjádření pediatra o zdravotním stavu dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Neúplné podklady k zápisu doloží zákonný zástupce nejpozději do 15 kalendářních dnů od vyzvání, jinak bude přijímací řízení přerušeno, popř. zastaveno 

Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

 

Pro evidenci podaných žádostí v době zápisu získáte registrační číslo, které zajistí anonymitu dítěte. Pod tímto číslem budou zveřejňovány i výsledky přijímacího řízení. Oznámení o výsledku přijímacího řízení bude zveřejněno od 3. 6. 2021 po dobu nejméně

15 dnů ve vývěsce Mateřské školy Rakovnická 306 a na webových stránkách školy www.msrakovnicka.cz pod registračním číslem, které dostanete po podání žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy je možno k podkladům pro rozhodnutí o přijetí se vyjádřit, je stanoven termín po předchozí telefonické domluvě na: 27. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 v ředitelně MŠ.

Rozhodnutí o přijetí bude uloženo ve spisu dítěte v mateřské škole.

 

Stanovení školského obvodu  (spádová oblast) Základní školy a Mateřské školy Děčín III Březová 369/25,příspěvková organizace, zřízené statutárním městem Děčín:

dle obecně závazné vyhlášky č.1/2017

 1. část města Děčín XXXIV – Chlum
 2. díly částí města Děčín I – Děčín a Děčín III – Staré Město vymezené ulicemi nebo jejich částmi:

Březová od křižovatky s ulicí Litoměřická ke křižovatce s ulicí Lesní, Hradecká, Chlumská, Jezdecká, Kladenská, Kubelíkova, Lesní, Liščí, Litoměřická, Mostní, Náměstí 5. května, Oblouková, Ploučnická, Pod Chlumem, Polabí, Provaznická, Přemyslova, Příčná, Rakovnická, Roudnická, Růžová, Rytířská, Staroměstské nábřeží, Tmavá, U Kapličky, U Přívozu, U Starého mostu, U Školky, Úzká, Ve Vilách, Zelená a Žerotínova.

 

Ředitelka školy přijímá děti podle zveřejněných kritérií

Ředitelka Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306 a Březová 33 stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 • Dle § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

        Děti mladší věku 3 let jsou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity mateřské

        Školy a za předpokladu, že zvládnou základní požadavky RVP PV a hygienické návyky.                

        Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte (které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let), je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a odst. 1 školského zákona).

        Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Povinnost očkování se netýká dětí, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 • Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z níže uvedených kritérií.

 

Přednostně budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijaty:

 1. děti, které do 31. 08. 2021 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
 2. děti, které do 31. 08. 2021 dosáhly věku 4 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
 3. děti, které do 31. 08. 2021 dosáhly věku 3 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
 4. děti, které do 31. 08. 2021 dosáhly věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší),
 5. ostatní děti podle věku (od nejstarších po nejmladší).

Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. 2021.

Informace k nástupu dětí do MŠ dostanou zákonní zástupci do uvedených e mailových schránek.

 

V případě dotazů nás kontaktujte:

e-mailem  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefonicky 775 861 994

Lenka Milatová zástupce ředitele pro MŠ

 

 

 

Přečtěno: 192 x

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Rychlý kontakt