FAQ

Otázky a odpovědi

 • Jaká je provozní doba MŠ?

  6.00-16.30 hodin

 • Jak mám zapsat dítě do MŠ?

  Přijímací řízení do mateřské školy

  Zápis do MŠ na další školní rok probíhá v období od 2. května do 16. května. O termínu zápisu jsou rodiče včas informováni v MŠ, na plakátech a na webových stránkách MŠ. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost, přílohu k žádosti tj. vyjádření lékaře), které ve stanoveném termínu řádně vyplněné a podepsané odevzdá v mateřské škole. Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!


  V souladu se správním řádem je zákonný zástupce seznámen s možností před vydáním rozhodnutí

  o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nahlížet do spisu a vyjádřit se k jeho podkladům. Do 30 dnů po podání žádosti je zákonnému zástupci vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání osobně v MŠ v daný termín. Po nevyzvednutí je rozhodnutí o přijetí dítěte založeno do spisu dítěte. U složitějších případů je rozhodnutí vydáno do 60 dnů od přijetí žádosti. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonnému zástupci zasláno poštou do vlastních rukou.


  Pravidla přijímání:

  1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Děti mladší 3 let jsou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity školy a za předpokladu, že zvládnou základní požadavky RVP PV a hygienické návyky.


  2) Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu,

  v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše do povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.


  3)S účinností od 1. 9. 2017 podle §34 odst. 3 školského zákona ředitel mateřské školy rozhoduje

  o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Dětem přijatým k povinnému předškolnímu vzdělávání se zkušební doba neuděluje.


  4)Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.


  5) O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy v souladu s novelou č.82/2015 Sb., zákona 561/2004Sb.(školský zákon) ve znění platných předpisů a podle stanovených kritérií. Kritéria pro přijímání dětí v době zápisu do MŠ jsou konkretizována pro nastávající školní rok dle aktuálních podmínek školy a jsou závazná pro rozhodovací proces samotného výběru přijímaných dětí. Jejich aktualizace se provádí zpravidla před vyhlášením termínu zápisu.


  6) Při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). K povinnému předškolnímu vzdělávání lze přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelným očkováním.


  7) O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.


  8) Děti-občané Evropské unie mají přístup k předškolnímu vzdělávání a ke školským službám podle školského zákona za stejných podmínek, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany, nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.


  7) Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.


  8) Informace o dítěti jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

  k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • Jak mám ukončit docházku dítěte do MŠ?

  Docházka dítěte do MŠ je automaticky ukončena při odchodu dítěte do základní školy.

  Předčasné ukončení docházky:

  Zákonný zástupce má právo ukončit docházku dítěte do MŠ kdykoliv, a to na základě písemné žádosti, s udáním důvodu. Žádost se podává nejméně týden předem k rukám ředitelky MŠ. Následně je sepsána dohoda o ukončení předškolního vzdělávání v mateřské škole. K tomuto dni je zákonný zástupce povinen vyrovnat vůči MŠ všechny závazky. Dnem ukončení docházky dítěte do MŠ si zákonný zástupce odnese všechny věci dítěte z MŠ.

 • Jak mám omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ?

  Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole


  Nepřítomnost dítěte omlouvají zákonní zástupci nejpozději do 7.30 hodin

  • formou SMS ve tvaru: jméno a příjmení dítěte, datum od-do, třída

  na tel.č.

  pro MŠ Rakovnická 775 861 994

  pro MŠ Březová 778 523 408


  • formou elektronické omluvenky na webu MŠ


  Podmínky pro uvolňování a omlouvání absencí dětí z povinného předškolního

  vzdělávání


  • Jestliže dítě plní povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech, pak je zákonný zástupce povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání vždy.

  • Při počátku nepřítomnosti dítěte (první den) zákonný zástupce oznamuje nepřítomnost dítěte ve vzdělávání, telefonicky, nebo prostřednictvím sms mateřské škole na telefonní číslo:

  775 861 994 pro MŠ Rakovnická

  778 523 408 pro MŠ Březová

  nebo formou elektronické omluvenky na webu MŠ.

  • Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat písemné doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen doložit absenci dítěte v MŠ nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy ředitelky školy.

  • Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je např. lékařské potvrzení, úřední doklad (svatba, pohřeb), v odůvodněných případech lze akceptovat i prosté ústní vyjádření zákonných zástupců, nelze-li nepřítomnost doložit jiným způsobem.

 • Jaký je režim dne v MŠ?

  6.00 – 8,00 otevření mateřské školy, scházení dětí v určených třídách

  6,00 – 9,30 spontánní hry a činnosti podle volby dětí, individuální činnosti, komunitní a komunikační kruh, logopedická prevence, pohybové aktivity, pozorování a pedagogická diagnostika, zahájení vzdělávací nabídky, spontánní činnosti a hry, pohybové aktivity

  8.30 – 8.45 příprava na svačinu, svačina – čas svačiny je u dětí orientační vzhledem k možnosti dokončení činností a aktivit dopoledního programu

  8.00 – 12.00 rozsah 4 nepřetržitých hodin, ve kterých dítě na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, plní povinnost předškolního vzdělávání


  9.30 - 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku – v okolí MŠ nebo na školní zahradě, vycházky či pohybové aktivity, pokračování v započatých činnostech

  z dopoledního bloku, pobyt venku vždy s přihlédnutím k počasí, ročnímu období, povětrnostním podmínkám a k věku dětí


  11.30 – 12.00 hygiena, oběd – délka oběda je u dětí individuální


  12.00 - 14.00 ukládání ke spánku, odpočinek, četba před spaním, klidové činnosti, individuální činnosti. Ve


  12.00 hodin se MŠ odemyká a uzamyká se ve 12.30 hodin


  14.00 – 14.30 hygiena, příprava na svačinu, odpolední svačina – délka svačiny je u dětí individuální


  14.30 - 16.30, spontánní činnosti a aktivity dětí, pokračování v započatých činnostech

  z dopoledního bloku, pozorování a pedagogická diagnostika, logopedická prevence, pobyt na zahradě, odchod dětí domů, uzavírání MŠ.


  Ve 14.30 se MŠ odemyká a uzamyká se v 16.30 hodin.

 • Kde se mohu seznámit se školním vzdělávacím programem MŠ?

  Školní vzdělávací plán včetně jeho aktualizací je umístěn

  v budově MŠ Rakovnická na nástěnce v 1. patře vedle kanceláře zástupce ředitele pro MŠ

  v budově MŠ Březová na nástěnce v šatně dětí

 • Kde se mohu seznámit se školním řádem MŠ

  Školní řád včetně jeho aktualizací je umístěn

  v budově MŠ Rakovnická na nástěnce v 1. patře vedle kanceláře zástupce ředitele pro MŠ

  v budově MŠ Březová na nástěnce v šatně dětí

 • Jak mohu kontaktovat vedení MŠ?

  Zákonný zástupce má možnost podat písemný, nebo ústní podnět k projednání. Tento podnět oznámí písemně, nebo ústně zástupci ředitele MŠ a ten ho buď v rámci svých kompetencí projedná, nebo podstoupí k projednání řediteli školy. Následně bude dojednána schůzka v kanceláři MŠ, které se zúčastní zákonný zástupce, popř. učitelka MŠ, zástupce ředitele MŠ a popř. podle závažnosti situace ředitel školy. Na této schůzce bude podnět projednán a bude o něm vyhotoven písemný zápis.


  Kontaktní e mail: skolka@zsamsbrezova.cz

  Kontaktní telefon zástupce ředitele pro MŠ: 775 861 994


  Osobní konzultace učitelky a rodiče po předem telefonicky domluveném čase

  Lichý týden

  Úterý

  12,00-13,00

  konzultace pro rodiče

  Čtvrtek

  12,00-13,00

  konzultace pro rodiče

  Sudý týden

  Úterý

  8,00-9,00

  konzultace pro rodiče

  Čtvrtek

  8,00-9,00

  konzultace pro rodiče


  Během školního roku /září, leden, květen/ jsou pro rodiče vypsány konzultační hodiny. Rodič si vybere datum a čas. Konzultace jsou zaměřeny na prospívání dítěte v MŠ a ke vzájemné komunikaci učitelky a rodiče o dítěti.

 • Jaké jsou platby v MŠ?

  Zákonnou povinností zákonných zástupců je hradit v předem stanovený termín úplatu za předškolní vzdělávání a stravné v MŠ, jak je dáno ve školním řádu, směrnici školy o úplatě a ve stravovacím řádu školy.

  Úplata je vybírána každý měsíc dle aktuální výše, vždy společně se stravným bezhotovostní formou na účet mateřské školy nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující-platba na září je splatná do 25. 8.2022 Pro školní rok 22-23 je výše úplaty stanovena na 300 Kč. Úplatu za předškolní vzdělávání neplatí děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. V měsících, kdy je provoz MŠ přerušen se úplata poměrově sníží. Nezaplacení úplaty a stravného může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ ředitelkou školy.


  PRVNÍ PLATBA MŮŽE BÝT PROVEDENA V HOTOVOSTI V MŠ, kdy vám bude přidělen identifikační číslo pro platby. Další platby budou provedeny bezhotovostně.


  Věk

  Svačina, oběd, svačina

  Cena odpolední svačiny

  je započítána do celodenní stravy

  2-5 leté

  (880 Kč stravné+300 Kč úplata

  Celkem 1180 Kč 

  10 Kč

  6 leté/předškolák

  (880 Kč stravné) úplatu neplatí

  880 Kč


  10 Kč

  7 leté

  (990 Kč stravné) úplatu neplatí

  990 Kč


  10 Kč


  Cena odpolední svačiny se odečítá pouze v případě, že rodič tuto informaci nahlásí v MŠ

  do 8,00 hodin.

  číslo účtu MŠ: 6430431/0100

  SS: 122 pro MŠ Rakovnická

  SS: 125 pro MŠ Březová

  VS: Identifikační číslo dítěte přidělí škola

  zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

  splatnost: na účet mateřské školy do 25. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující.


  Informace Vám v případě potřeby podá vedoucí stravování

  tel: 773 792 849

  e-mail: msplatby@zsamsbrezova.cz

  pondělí – pátek

  7. 00 – 15.30 hodin

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

INFORMACE

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

IČO: 72744529

Ředitelka:

Mgr. Alena Čuříková Telefon: 775 866 262

E-mail: curikova@zsamsbrezova.cz