NOVINKY

VŠECHNY NOVINKY Z MATEŘSKÝCH ŠKOL A JEJICH TŘÍD

Pro zobrazení novinek, aktualit a reportů konkrétní třídy zvolte třídu ze seznamu

Dle upozornění PČR ze dne 6.5.2021 jsme přijali zvýšená bezpečnostní opatření vzhledem ke skutečnosti uvedené níže.

Anonymní výhrůžku útokem na mateřskou školku se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Přijala blíže nespecifikované bezpečnostní opatření.

Policie o výhrůžce informovala ve čtvrtek odpoledne na Twitteru.

"NCOZ se intenzivně zabývá anonymní výhrůžkou o připravovaném útoku na mateřskou školku, která nebyla nijak specifikována. V součinnosti s krajskými ředitelstvími policie byla přijata preventivní opatření a budou prováděny úkony směřující k vypátrání autora výhrůžky."

čtvrtek, 06 květen 2021 17:06 | NOVINKY

Informace k provozu MŠ od 10.5.2021

Od pondělí 10.5.2021 je MŠ opět v provozu pro všechny děti bez omezení. Děti se netestují

a nemají povinnost nosit roušku ani respirátor. Do budovy MŠ vstupuje s dítětem pouze jedna osoba doprovodu s povinností zakrytí dýchacích cest dle stále trvajícího nařízení vlády ČR. V budově MŠ osoby doprovázející děti dodržují 2m rozestupy. Na naše děti už se velmi těšíme a věříme, že i děti se těší na svoji školku.

čtvrtek, 06 květen 2021 10:59 | MOTÝLCI

Malý architekt

Jak jsme si hráli na architekty

čtvrtek, 29 duben 2021 12:44 | SOVIČKY

Čarodějnický rej u Soviček

Proběhl ve čtvrtek 29.4. Děti si užily den plný čarodějnických aktivit. Dětem se program líbil natolik, že si ho prodloužíme až do pátku. :)

úterý, 27 duben 2021 09:26 | KOŤÁTKA

Karneval v Koťátkách

Opožděně, kvůli státním opatřením, chceme vzpomenout na 26.2.21,kdy naše třída Koťátek uspořádala karneval. Děti se celý týden těšily na den D, tedy pátek, kdy se budou moci předvést ve svých maskách a kostýmech. Konečně nadešel očekávaný den a do školky přišli princezny ,víly, Červená Karkulka, čarodějka, Ferda Mravenec, hasič, Kapitán America, medvídek nebo strašidelný kostlivec. Děti se navzájem prohlížely a poznávaly. Proběhla promenáda v maskách, soutěže, odehnání zimy (což se vzhledem k nynějšímu počasí) moc nepovedlo. Děti si zatančily podle diskotékové hudby a na závěr si ,,vylosovaly" dobrůtky z tomboly, které si odnesly s sebou domů. Tímto chceme poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě kostýmů pro své děti a za donesené dobrůtky do tomboly. Děti si karnevalové veselí užily a nikdo z nás v té chvíli netušil, že to je na dlouhou dobu poslední akce v naší MŠ.

Projektový den ,, Zpracovatel odpadu´´ proběhl v pondělí 26.4. Děti se hravou formou dozvěděly mnoho zajímavého i poučného o třídění a recyklaci odpadu. Velmi je zaujala zjednodušená forma výroby papíru.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022 se koná v období od 3.5. do 13.5.2021 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

 

Novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), která byla provedena zákonem č. 178/2016 Sb., bylo upraveno povinné předškolní vzdělávání pro děti, které

1) jsou občany České republiky a pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, nebo

2) jsou občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, nebo

3) jsou jinými cizinci, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, nebo

4) jsou účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

a současně před začátkem školního roku dosáhly pěti let věku, a to až do zahájení povinné školní docházky. Zákonnému zástupci dítěte byla v této souvislosti uložena v § 34a odst. 2 školského zákona povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu do spádové mateřské školy se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud nezvolí jinou mateřskou školu. Rozsah povinnosti předškolního vzdělávání v mateřské škole je stanoven podle § 1c vyhlášky č.14/2005 Sb., a to jako nepřetržité 4 hodiny ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání. Tato doba je ředitelem školy stanovena od 8.00 do 12.00 hodin.

Pokud se zákonní zástupci nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanovených dnech, je nutné předem domluvit s vedením mateřské školy nejbližší možný náhradní termín.

 

ONLINE ZÁPIS

Od 26.4.2021  00,00 hodin do 6.5.2021 20,00 hodin bude zpřístupněn "online zápis", ve kterém si rezervujete termín k podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy. Objednání přes rezervační systém je nezbytné, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Potvrzení objednání Vám přijde prostřednictvím e-mailu na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

K zápisu se registrujte zde:

Video návod ZDE

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním ve škole -nutno se objednat přes elektronický rezervační systém, nebo po předem telefonicky domluveném termínu tel: 775 861 994
 • do datové schránky školy: rr2mcmp
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • poštou (musí být doručeno do 12. 5. 2021.2020) s kopií rodného listu

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

S sebou k zápisu vezměte:

 • žádost o přijetí /v tištěné podobě, nebo čitelně vyplněnou hůlkovým písmem s podpisy zákonných zástupců (dokument je ke stažení níže)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • kopii rodného listu dítěte
 • vyjádření pediatra o zdravotním stavu dítěte s razítkem a podpisem (dokument je ke stažení níže)
 • v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
 • Rozhodnutí o odkladu školní docházky a zprávu z PPP, SPC – pokud má dítě udělený odklad školní docházky
 • Doporučení z PPP, SPC, pediatra – v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Informace k přílohám žádosti

Kopie rodného listu dítěte.

Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak bude součástí spisu.

Vyjádření pediatra o zdravotním stavu dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Neúplné podklady k zápisu doloží zákonný zástupce nejpozději do 15 kalendářních dnů od vyzvání, jinak bude přijímací řízení přerušeno, popř. zastaveno 

Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

 

Pro evidenci podaných žádostí v době zápisu získáte registrační číslo, které zajistí anonymitu dítěte. Pod tímto číslem budou zveřejňovány i výsledky přijímacího řízení. Oznámení o výsledku přijímacího řízení bude zveřejněno od 3. 6. 2021 po dobu nejméně

15 dnů ve vývěsce Mateřské školy Rakovnická 306 a na webových stránkách školy www.msrakovnicka.cz pod registračním číslem, které dostanete po podání žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy je možno k podkladům pro rozhodnutí o přijetí se vyjádřit, je stanoven termín po předchozí telefonické domluvě na: 27. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 v ředitelně MŠ.

Rozhodnutí o přijetí bude uloženo ve spisu dítěte v mateřské škole.

 

Stanovení školského obvodu  (spádová oblast) Základní školy a Mateřské školy Děčín III Březová 369/25,příspěvková organizace, zřízené statutárním městem Děčín:

dle obecně závazné vyhlášky č.1/2017

 1. část města Děčín XXXIV – Chlum
 2. díly částí města Děčín I – Děčín a Děčín III – Staré Město vymezené ulicemi nebo jejich částmi:

Březová od křižovatky s ulicí Litoměřická ke křižovatce s ulicí Lesní, Hradecká, Chlumská, Jezdecká, Kladenská, Kubelíkova, Lesní, Liščí, Litoměřická, Mostní, Náměstí 5. května, Oblouková, Ploučnická, Pod Chlumem, Polabí, Provaznická, Přemyslova, Příčná, Rakovnická, Roudnická, Růžová, Rytířská, Staroměstské nábřeží, Tmavá, U Kapličky, U Přívozu, U Starého mostu, U Školky, Úzká, Ve Vilách, Zelená a Žerotínova.

 

Ředitelka školy přijímá děti podle zveřejněných kritérií

Ředitelka Mateřské školy Děčín III, Rakovnická 306 a Březová 33 stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 • Dle § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

        Děti mladší věku 3 let jsou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity mateřské

        Školy a za předpokladu, že zvládnou základní požadavky RVP PV a hygienické návyky.                

        Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte (které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let), je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a odst. 1 školského zákona).

        Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Povinnost očkování se netýká dětí, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 • Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z níže uvedených kritérií.

 

Přednostně budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijaty:

 1. děti, které do 31. 08. 2021 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
 2. děti, které do 31. 08. 2021 dosáhly věku 4 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
 3. děti, které do 31. 08. 2021 dosáhly věku 3 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší),
 4. děti, které do 31. 08. 2021 dosáhly věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší),
 5. ostatní děti podle věku (od nejstarších po nejmladší).

Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. 2021.

Informace k nástupu dětí do MŠ dostanou zákonní zástupci do uvedených e mailových schránek.

 

V případě dotazů nás kontaktujte:

e-mailem  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefonicky 775 861 994

Lenka Milatová zástupce ředitele pro MŠ

 

 

 

čtvrtek, 15 duben 2021 19:53 | NOVINKY

Informace k provozu MŠ od 19.4.2021

Provoz MŠ je obnoven od pondělí 19. 4. 2021 a to pouze pro:

 1. předškoláky-MŠ Březová (kteří mají povinný poslední rok předškolního vzdělávání)

Chodit budou tyto děti buď do samostatné skupiny-MŠ Březová, nebo se přidají do skupiny  mladších dětí v MŠ Rakovnická. Rodiče budou informováni. Rozhodnutí o organizaci bude na vedení mateřské školy.

 

 1. děti zapsané k docházce do MŠ Rakovnická/Březová od dvou do pěti let rodičů vybraných profesí/IZS-děti budou v MŠ Rakovnická třída Sluníčka

-zdravotníci

-pedagogové zajišťující prezenční vzdělávání

-policisté

-vojáci

-zaměstnanci hygienických stanic

-zaměstnanci sociálních služeb

-zaměstnanci úřadu práce

-zaměstnanci správy sociálního zabezpečení

-zaměstnanci finanční správy ČR

Příslušnost k  IZS musí rodiče doložit škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Testování dětí

Metodika k testování ve školách a školských zařízeních

https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

https://testovani.edu.cz/.

jak na to ve škole | testování.edu.cz

Děti a osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 

Každá osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor (respirátor bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, P2 nebo DS) a dodržuje všechna hygienická opatření.

Každé dítě doprovází z hygienických důvodů pouze 1 zákonný zástupce.

Děti budou testovány pravidelně 2x týdně zákonnými zástupci za asistence pověřené osoby MŠ ráno při vstupu do MŠ (neinvazivním antigenním testem). O průběhu testování bude rodič seznámen na místě pověřenou osobou. Na výsledek testování čeká rodič s dítětem cca 15-20 minut. Z tohoto důvodu se může dle počtu přicházejících dětí prodloužit doba čekání na vstup do MŠ. Počítejte s tímto pravděpodobným zdržením. Poslední testované dítě půjde na řadu v 7,45 hodin poté již nelze dítě k docházce do MŠ přijmout. Do 8,00 musí být uzavřeny denní počty dětí na třídě.

Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestováno v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

 

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

 

Testování se neprovádí = ochranná lhůta u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzení písemně od pediatra. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 

Pokud je výsledek testování negativní - dítě a 1 osoba doprovodu odvede dítě do šatny.

 

Pokud je výsledek testování pozitivní – dítě s doprovodem rovnou odchází ze školy a je mu vystaveno potvrzení o pozitivním testu.

Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka, žák nebo student je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit do MŠ buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

 

Pokud je výsledek testování nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

 

Pokud se dítě neúčastní vzdělávání v MŠ z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

 

Roušky děti v MŠ nebudou muset nosit.

 

V případě dalších informací a dotazů nás kontaktujte na:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 775 861 994

MŠ mohou navštěvovat pouze děti zapsané k docházce do MŠ Rakovnická/Březová rodičů vybraných profesí-děti budou v MŠ Rakovnická/třída Sluníčka

-zdravotníci

-pedagogové zajišťující prezenční vzdělávání

-policisté

-vojáci

-zaměstnanci hygienických stanic

-zaměstnanci sociálních služeb

-zaměstnanci úřadu práce

-zaměstnanci správy sociálního zabezpečení

-zaměstnanci finanční správy ČR

Příslušnost k vybraným profesím je zákonný zástupce povinen doložit škole potvrzením

zaměstnavatele.

 

Testování dětí

Metodika k testování ve školách a školských zařízeních

https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

https://testovani.edu.cz/.

jak na to ve škole | testování.edu.cz

 Děti a osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 

Každá osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor (respirátor bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, P2 nebo DS) a dodržuje všechna hygienická opatření.

Děti budou testovány pravidelně 2x týdně zákonnými zástupci za asistence pověřené osoby MŠ ráno při vstupu do MŠ (neinvazivním antigenním testem). O průběhu testování bude rodič seznámen na místě pověřenou osobou. Na výsledek testování čeká rodič s dítětem cca 15 minut. Z tohoto důvodu se může dle počtu přicházejících dětí prodloužit doba čekání na vstup do MŠ. Počítejte s tímto pravděpodobným zdržením. Poslední testované dítě půjde na řadu v 7,45 hodin poté již nelze dítě k docházce do MŠ přijmout. Do 8,00 musí být uzavřeny denní počty dětí na třídě.

Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestováno v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

 

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 

 

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu

 

Škola vydá zákonnému zástupci pozitivně testovaného dítěte potvrzení o tom, že bylo pozitivně testováno. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu dítěte poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit do MŠ buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

 

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného dítěte AG testem, zákonný zástupce dítěte je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu.

 

Pokud se dítě neúčastní vzdělávání v MŠ z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

 

Roušky děti v MŠ nebudou muset nosit.

V případě informací a dotazů nás kontaktujte na:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: 775 861 994

 

 

úterý, 09 březen 2021 13:42 | KOŤÁTKA

Přání

Milá koťátka,vzpomínáme na vás a těšíme se až se s vámi opět shledáme ,,na živo " ve školce. Hlavně ať jste všichni zdrávi i maminka s tatínkem a doufáme,že se brzy uvidíme! Vaše p. učitelky Monča a Hanička a p. asistentky Janička a Eliška

Strana 1 z 20

Za velmi důležité považujeme prolínání vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Rychlý kontakt